Betray A/W Collection
Stylist :

Kentaro Hino
Fumito Komatsu


Photo:

Shota Sotodate
2015-09-15